Prezentacja

AKADEMIA AKTYWNEGO VARSAVIANISTY

REWITALIZACJA ZABYTKÓW

>>Prezentacja<< – materiały pomocnicze w ramach warsztatów AKADEMII AKTYWNEGO VARSAVIANISTY

 

Organizator: miesięcznik STOLICA

 

               Partner: Fundacja Hereditas              

 

Projekt dofinansowano ze
środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

dr Anna Gola (ZABYTKI.DOC)

 

OCHRONA ZABYTKÓW

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
z 23 lipca 2003 r. (wyciąg)

Art. 3.
1) zabytek – nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową;
2) zabytek nieruchomy – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, o których mowa w p. 1;
3) zabytek ruchomy – rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, o których mowa w p. 1;
4) zabytek archeologiczny – zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem;

12) historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny – przestrzenne założenie miejskie lub wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg;
13) historyczny zespół budowlany – powiązaną przestrzennie grupę budynków wyodrębnioną ze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi;
Art. 5.
Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków:
1) naukowego badania i dokumentowania zabytku;
2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku;
3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;
4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości;
5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.

Art. 7. Formami ochrony zabytków są:
1) wpis do rejestru zabytków (WKZ)
2) uznanie za pomnik historii zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Prezydent RP)
3) utworzenie parku kulturowego tworzony jest w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. (uchwała rady gminy/miasta)
4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (gmina)

Art. 10.
1. Do rejestru wpisuje się zabytek ruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków na wniosek właściciela tego zabytku.
2. Wojewódzki konserwator zabytków może wydać z urzędu decyzję o wpisie zabytku ruchomego do rejestru w przypadku uzasadnionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub nielegalnego wywiezienia zabytku za granicę.
Procedura wpisu do rejestru zabytków :
– wszczęcie postępowania
– oględziny
– zawiadomienie o zakończeniu (zapoznanie się z dokumentacją)
– decyzja WKZ o wpis do rejestru z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym
odwołanie w terminie 14 dni przez stronę postępowania

Zabytki wpisane do rejestru zabytków

Do rejestru zabytków wpisano m.in. układy urbanistyczne i zespoły budowlane, dzieła architektury i budownictwa, dzieła budownictwa obronnego, obiekty techniki, cmentarze, parki, ogrody oraz zabytki archeologiczne. W rejestrze zabytków nieruchomych w 2006 r. wpisanych było ok. 1300 obiektów

Gminna ewidencja zabytków m.st. Warszawy została założona na podstawie Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy nr 2998/2012 z 24.07.2012 r. i jest aktualizowana kolejnymi takimi dokumentami. Zarządzenie nr 6157/2014, z dnia 09.06.2014 r. w § 3 zarządza: „Publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy aktualnego wykazu zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy każdorazowo w terminie 3 dni od dnia wydania zarządzenia wprowadzającego zmiany w tej ewidencji 10766 tyle obiektów w dniu dzisiejszym ujętych jest GEZ

BŁĘKITNA TARCZA
(proj. prof. Jan Zachwatowicz) symbol zabytku

Gdzie można się dowiedzieć,
czy dany obiekt jest zabytkiem?

Sprawdzić na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa, po adresie budynku www.nid.pl lub zadzwonić/napisać do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

REWITALIZACJA

Różne definicje REWITALIZACJI

– Kompleksowa akcja podejmowana w obszarach miast, w dzielnicach starych i na obszarach wybranych – wiąże działania remontowe, modernizacyjne, rewaloryzacyjne z działaniem zmierzającym do ożywienia społeczno gospodarczego
– Proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego i do ożywienia gospodarczego (…)
– Działania interwencyjne, których zasadniczym celem jest odwrócenie niekorzystnych tendencji na obszarach problemowych
– Nienaturalne odtwarzanie substancji, która obumarła w sposób naturalny

Rewitalizacja: łac.
re (znów) + vitalis (zdolny do życia),
czyli „przywrócenie do życia”

Po co REWITALIZOWAĆ?

– By pobudzić rozwój społeczny i gospodarczy

– By na nowo wykorzystać opuszczone lub nieużywane budynki i przestrzenie miejskie – najczęściej poprzez zmianę funkcji obiektu, (np. otwarcie klubu w dawnej fabryce)

Komu służy REWITALIZACJA?

Służy LUDZIOM i robiona jest DLA LUDZI  w porozumieniu i przy współpracy z mieszkańcami rewitalizowanego terenu.

Co można ZREWITALIZOWAĆ?

Zrewitalizować można każdy fragment miasta, w którym postępuje degradacja.

Stolica_1-2-2017 Stolica_1-2-2017-spis

Co nie jest REWITALIZACJĄ?

Przebudowa, nadbudowa, remont, nawet całej ulicy, to jeszcze nie jest kompleksowa rewitalizacja, ale jej fragment – część.

Co jeszcze można REWITALIZOWAĆ?

Rewitalizacja nie zawsze musi obejmować przestrzeń poprzemysłową czyli postindustrialną, może dotyczyć domów mieszkalnych (kamienice), placów miejskich (np. plac Szembeka, bazar Różyckiego), terenów zielonych (jeziorko Czerniakowskie).

REWITALIZACJA Warszawy

CELE STRATEGICZNE:
– Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy
– Wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców poprzez pielęgnowanie tradycji, rozwój kultury i pobudzanie aktywności społecznej
– Osiągnięcie w Warszawie trwałego ładu przestrzennego

WYTWÓRNIA WÓDEK „KONESER”

Stolica_1-2-2017 Stolica_1-2-2017-spis
Stolica_1-2-2017 Stolica_1-2-2017-spis

SOHO FACTORY

Stolica_1-2-2017 Stolica_1-2-2017-spis

ZADANIE KONKURSOWE

 

Proszę wybrać DOWOLNY ZABYTEK i stworzyć, w dowolnej formie, PROGRAM JEGO REWITALIZACJI

Dziękuję za uwagę!

Komentarze są wyłączone.